fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

De HangOut B.V. (Versie 1 February 2023)

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij De HangOut B.V. (hierna: “De HangOut”) goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan de klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop-of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverminderd van kracht. De HangOut en de klant treden in dat geval in overleg, met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan De HangOut verstrekte gegevens waarop De HangOut zijn aanbieding heeft gebaseerd.

 

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1 Alle door De HangOut kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en de klant dient in euro’s te betalen.

3.2 Aan een door De HangOut afgegeven offerte kan de klant geen rechten ontlenen. Een door de klant kenbaar gemaakt budget geldt slechts als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Bestaat de klant volgens de overeenkomst uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, dan is elk van die (rechts)personen tegenover De HangOut hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 De HangOut mag periodiek en schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aanpassen.

3.5 Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen, dan wel op de factuur, vermelde betalingscondities. De klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en ook niet tot verrekening van verschuldigde bedragen.

3.6 Betaalt de klant de verschuldigde bedragen niet (tijdig), dan is de klant, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd. Blijft de klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig de vordering te voldoen, dan is de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag ook gehouden tot vergoeding van de (buiten) gerechtelijke kosten. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van De HangOut onverlet.

 

Artikel 4 Uitvoering diensten

4.1 De HangOut zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten van De HangOut worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis.

4.2 De HangOut is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten, tenzij die het rechtstreekse gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van De HangOut.

4.3 Alle activiteiten bij De HangOut zijn op eigen risico. Dit ziet o.a. op maar niet beperkt tot de sport en spel activiteiten.

 

Artikel 5 Annuleringen

5.1 Zakelijke klanten zijn bij annulering van een reservering de navolgende percentages van de omzetverwachting inclusief BTW verschuldigd:
Meer dan 21 dagen voor het gereserveerde tijdstip 0%
21 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 25%
14 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip 75%

5.2 Particuliere klanten zijn te allen tijde bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Zij zijn bij annulering minder dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip 20% van de omzetverwachting inclusief BTW verschuldigd.

 

Artikel 6 Ontbinding en vernietiging van de overeenkomst

Het recht van de klant om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of vernietigen is hierbij uitgesloten.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van De HangOut

7.1 De totale aansprakelijkheid van De HangOut wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantie-of vrijwaringsverplichting, is beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.

7.2 Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van De HangOut voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 4.000 (vierduizend euro) bedragen.

7.3 Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, en andere indirecte schade is uitgesloten.

7.4 Tenzij nakoming door De HangOut blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van De HangOut wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst slechts indien de klant De HangOut onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en De HangOut ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij De HangOut meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen De HangOut vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

7.6 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan De HangOut en diens toeleveranciers zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 De HangOut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van De HangOut wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van De HangOut, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan De HangOut zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan De HangOut is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring en (vi) algemene vervoersproblemen.

8.2 Onder overmacht wordt nadrukkelijk ook verstaan het ondanks de beste inspanningen van De HangOut ontbreken of intrekken van de vereiste vergunning(en), ontheffingen of toestemmingen van (enige) overheidswege. In dat geval staat het De HangOut ten allen tijde vrij te annuleren, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 De overeenkomsten tussen De HangOut en de klant worden beheerst door Nederlands recht.
9.2 De bevoegde rechter in de Rechtbank Noord-Holland is bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij een geschil binnen de absolute bevoegdheid van een Kamer voor Kantonzaken valt.

De HangOut
4.8
Based on 110 reviews
powered by Google
Robin BartlingRobin Bartling
13:03 08 Oct 22
Beautiful place, amazing people and a great vibe. I LOVED it and Niek was awesome!!!
Adham AbdelmegidAdham Abdelmegid
09:28 27 Aug 22
Great spot for surfing and kite surfing! 🌬️
Jelle Jong, DeJelle Jong, De
09:52 08 Jun 22
Best location for all reasons to party; goodbye, wedding, just having a good time! The hang out is the place to be ✌🏻
URBAN SOUL CRURBAN SOUL CR
14:03 15 May 22
Nice place 🤙
Jorik SchröderJorik Schröder
13:17 26 Apr 22
Nice location with good vibe
Nikita HotkinsNikita Hotkins
21:06 28 Mar 22
THE place to be as soon as the season opens! Nice pizzas, great sunsets from the dunes, perfect for after-kite session beers or just to chill with friends. They also have a kite / surf school with the best instructors and super recent gear. Just need a slackline and it would be the absolute perfect place on the Dutch coastline! 😉
Emeline CapdupuyEmeline Capdupuy
21:02 28 Mar 22
Super cool beach club! Right in front of a kite spot so always meeting like-minded people after a session to share a beer or two. There is a nice community vibe, where you can enjoy stunning sunsets, bonfire nights or occasional festivals in the dunes. Definitely recommend!
Free RidersFree Riders
19:58 25 Sep 20
Unique place that breaths boardsportsculture and tastes like passion. Lot's of passionate kiteboarders helped out to create this place. When visiting, you feel part of this place. Personally and friendly treated, open-minded, easy going and a stunning view. Thousands of beachclubs, but only one place like De HangOut. One to recommend!
js_loader